Potvrzuji, že je mi 18 a více let

ANO NE
Společnost Hamšík Winery sro, IČ: 09514571, DIČ: CZ09514571, Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 (dále jen "správce") prohlašuje, že pro zajištění ochrany práv dotčených osob přijala vhodná technická a organizační opatření, která zaručují zákonné zpracovávání osobních údajů. Správce dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních událostí a jakýchkoliv dotazů ze strany dotčené osoby, jakož i jiných osob.

Níže uvádíme informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (Dále jen: "Zákon o zpracování osobních údajů").

1. Správce
HAMSIK Winery s.r.o.
IČO: 09514571, DIČ: CZ09514571, Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1


Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako správce. To znamená, že stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a zodpovídáme za jejich řádné provedení.

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Jako správce získáváme od Vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 1. Registrace účtu v e-shopu - osobní údaje jsou zpracovávány ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně údajů - souhlas dotčené osoby. Při procesu registrace, zaškrtnutím políčka "Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů" nám udělujete souhlas s tím, abychom Vámi vyplněné údaje použili k vytvoření unikátního účtu.
 2. Nákup v e-shopu - osobní údaje jsou zpracovávány ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů - smluvní vztah. Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez souhlasu zákazníka, jelikož právním základem zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy je konkrétní smlouva uzavřena na dálku mezi zákazníkem a správcem.
 3. Newsletter - můžete udělit souhlas se zasíláním marketingových zpráv, ve kterých Vás budeme informovat o aktuálních novinkách a připravovaných akcích. Právním základem zpracování Vašich údajů je opět souhlas dotčené osoby.
 4. Komunikace - pokud nás budete chtít kontaktovat, napsat nám Váš názor, hodnocení, případně řešit jiný vzniklý problém, můžete se s námi spojit a my Vám rádi pomůžeme. Za tímto účelem budeme zpracovávat Vaše kontaktní osobní údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně údajů. Našim oprávněným zájmem je v tomto případě pomoci našim zákazníkům vyřídit jejich otázky, případně žádosti nebo stížnosti. Takové zpracování máte právo kdykoliv namítat.

3. Seznam zpracovávaných osobních údajů
V závislosti na konkrétním účelu zpracování zpracováváme různé kategorie Vašich osobních údajů, konkrétně:
 1. Registrace účtu - e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo
 2. Nákup zboží - e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa dodání zboží
 3. Newsletter - e-mail
 4. Komunikace - jméno, e-mail, předmět a zpráva

4.Doba zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů budeme zpracovávat po dobu 2 let. Do této doby máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. V případě blížícího se konce doby, po kterou údaje zpracováváme, vás kontaktujeme písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty, kdy je možné souhlas se zpracováním osobních údajů pro definovaný účel obnovit a prodloužit na následující období pro další zpracovávání. V případě, že souhlas pro obnovení a prodloužení účelu zpracování nebude udělen, nebo v případě, že na výzvu nebude reagováno, Vaše osobní údaje už nebudeme dále zpracovávat - tzn. automaticky údaje vyřadíme z evidence, elektronické údaje technicky vymažeme ze systémů.

Osobní údaje zpracované ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně údajů - na základě oprávněného zájmu, které byly získány v souvislosti s reakcí na vámi podanou poptávku, podnět nebo dotaz ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy bylo nezbytné verifikovat relevantnost požadavku, nebo vás následně kontaktovat, jsou po vyřízení takové záležitosti neprodleně vymazány.
Jako Správce zabezpečíme výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co:
 1. zanikly všechny smluvní vztahy mezi vámi a Správcem; a / nebo
 2. zanikly všechny Vaše závazky vůči Správci; a / nebo
 3. byly vyřízeny všechny Vaše reklamace a žádosti; a / nebo
 4. byly vyrovnány všechny další práva a povinnosti mezi Vámi a Správcem; a / nebo
 5. byly naplněny všechny účely zpracovávání stanovené právními předpisy nebo účely zpracování, na které jste nám dali souhlas, pokud zpracování probíhalo na základě souhlasu dotčené osoby; a / nebo
 6. uplynula doba, na kterou byl souhlas udělen, nebo dotčená osoba svůj souhlas odvolala; a / nebo
 7. bylo vyhověno žádosti dotčené osoby o výmaz osobních údajů a byl naplněn některý z důvodů odůvodňujících vyhovění této žádosti; a / nebo
 8. nastala rozhodná právní skutečnost pro skončení účelu zpracování a zároveň uplynula i ochranná retenční lhůta vymezená s ohledem na princip minimalizace doby uchovávání osobních údajů.
a. a současně netrvá oprávněný zájem Správce, zanikly všechny povinnosti Správcee stanovené obecně závaznými právními předpisy, které vyžadují uchovávání osobních údajů dotčené osoby (zejména pro účely archivace, výkonu daňové kontroly apod.), nebo které by bez jejich uchování nebylo možné splnit.

Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracováváme na žádný z vymezených účelů. Pokud je to možné, informujeme Vás o jejich náhodném získání a podle povahy případu Vám poskytneme potřebnou součinnost vedoucí k obnovení kontroly nad Vašimi osobními údaji. Ihned po těchto nezbytných úkonech směřujících k vyřešení situace, všechny náhodně získané osobní údaje neprodleně bezpečným způsobem zlikvidujeme.
V případě zájmu o další informace o konkrétní době zpracování Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

5. Zveřejnění údajů
Správce získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

6. Přeshraniční přenos osobních údajů
Přeshraniční přenos osobních údajů probíhá do Slovenské republiky, zaměstnanci a partnery Správce.

7. Práva a povinnosti zákazníka a poskytovatel služeb
 1. Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.
 2. Zákazník se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
 3. Svá práva jako dotčená osoba můžete uplatnit:
  - Osobně nebo písemně na kontaktním místě správce
  - Prostřednictvím naší zákaznické linky: +420 602 44 99 77
  - Prostřednictvím elektronické pošty: office@hamsikwinery.cz
Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do 30 dnů od doručení Vaší žádosti. Obecné nařízení o ochraně údajů a zákon o zpracování osobních údajů Vám jako dotyčné osobě přiznává tato práva:

Právo na přístup - Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení. V případě, že o Vás získáváme velké množství dat, můžeme od Vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu - K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávali pouze aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve od okamžiku, kdy nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz - Pokud budou naplněny podmínky článku 14 Nařízení, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například, pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ zpracování nebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a neuchováváme je za jiným opodstatněným účelem. Vaše údaje však nevymažeme, pokud jsou nutné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování - Pokud budou naplněny podmínky článku 18 Nařízení, můžete po nás požadovat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. O omezení můžete žádat například, zatímco namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno, zatímco uplatňujete svá práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů - Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo prováděno za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň je prováděno automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud o to budete mít zájem a bude to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému správci. Toto právo nebude možné uplatnit vůči zpracování vykonávanému z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo namítat zpracování osobních údajů - Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat takové zpracování. Na základě Vaší námitky zpracovávání osobních údajů omezíme, a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud neexistují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoliv namítat zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost - Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením, resp. Zákonem, máte právo podat stížnost na jeden z příslušných orgánů dozoru, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místě údajného porušení. Pro území České republiky je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, Česká republika, web: www.uoou.cz, tel .: +420 234 665 111.

Právo odvolat souhlas - Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoliv později rozhodnete, že máte zájem znovu dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolaný souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoliv znovu udělit, a to kteroukoliv výše uvedenou formou.

8. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky
Podatelna Úřadu
Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Hodiny pro veřejnost: Po – čt 7:30 – 16.15 hod., pá 7:30 – 15:00 hod.
Tel. +420 234 665 111 (Konzultace ohledně GDPR v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30 na tel. 234 665 800).

Podání je možné doručit listovní poštou, osobně v listovní podobě, datovou schránkou a e-mailem, nebo na elektronickém nosiči naformátovaném tak, aby byl čitelný pod operačním systémem Windows. Data na nosičích se škodlivým kódem (virem, spyware apod.) nebudou dále zpracovávána, podávající bude o této skutečnosti vyrozuměn. Elektronické nosiče se nevracejí a stávají se částí spisové dokumentace.

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, a nepodaří-li se ve spolupráci s odesilatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

ID datové schránky: qkbaa2n
E-mail: posta@uoou.cz

Úřad přijímá podání i bez elektronického podpisu.
Datové soubory jsou přijímány pouze ve formátech:txt, html, doc., rtf, pdf, xls, jpeg, tiff, htm, docx, xlsx, tif, png, jpg, odt, ods, gif, xml, zfo, msg, eml, p7s, mp3, wav, mpeg, mpg.
Podání obsahující škodlivý kód (viz, spyware apod.) nebo neodpovídá přijímaným formátům nebudou dále zpracovávána a podávající bude o této skutečnosti vyrozuměn.
Maximální velikost přijaté e-mailové zprávy může být z technických důvodů 9 MB. Datové soubory větší velikosti je nutné zaslat na datovém nosiči, nebo je doručit osobně.
Je-li podání opatřeno certifikovaným elektronickým podpisem, ověřuje se platnost tohoto podpisu.
Po kontrole čitelnosti, úplnosti a postoupení k vyřízení obdrží podávající automatické potvrzení o přijetí podání

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců ÚOOÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Ing. Ilona Becerra
Alena Nováčková

Seznam právních předpisů, dle kterých je možné vůči ÚOOÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona; nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.


 
Kompletní portfolio HAMSIK WINERY koupíte online v NAŠEM ESHOPU
a vybrané produkty na ivetafabesova.cz/eshop a na alkohol.cz.